در Batman:The Long Halloween,Part 2 ، قاتلی ملقب به هالیدی همچنان خانواده جنایتکار فالکون را تحت تعقیب خود قرار می‌دهد و این در حالی است که میزان مجرمان در شهر گاتهام رو به افزایش است. اما در این راستا، بتمن از قاتل بودن متحد سابق خود، مطمئن نیست و…

The killer known as Holiday continues to stalk the Falcone crime family while a new class of costumed criminal rises in Gotham City. Batman suspects that a former ally might be the serial killer.