دانلود زیرنویس فارسی فیلم کمک ( The Help 2011). ‏یک نویسنده مشتاق در جریان جنبش حقوق مدنی سال های ۱۹۶۰ تصمیم می گیرد کتابی بنویسد که جزئیات دیدگاه خدمتکاران آمریکایی آفریقایی تبار را در مورد خانواده های سفیدپوستی که برای آن ها کار می کنند، و سختی هایی که روزانه از آن عبور می کنند، بنویسد.‏

An aspiring author during the civil rights movement of the 1960s decides to write a book detailing the African American maids’ point of view on the white families for which they work, and the hardships they go through on a daily basis.