فیلم The Suicide Squad 2 در مورد مجموعه ای ابر خلافکاران در زندان به گروه ویژه مخفی پیوستند و برای انجام ماموریت جدید آماده می شوند… قسمت یک این فیلم در سال 2016 ساخته شده ولی داستان ها بسیار متفاوت از یکدیگرند…

Supervillains Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker and a collection of nutty cons at Belle Reve prison join the super-secret, super-shady Task Force X as they are dropped off at the remote, enemy-infused island of Corto Maltese.