زیرنویس فارسی فیلم دندان شب (Night Teeth 2021). برای به دست آوردن مقداری پول نقد اضافی، دانشجوی عجیب و غریب، بنییک شب به عنوان راننده مهتابی روشن می کند. وظیفه او: رانندگی دو زن جوان مرموز در اطراف لس آنجلس برای یک شب. او که اسیر جذابیت مشتریانش شده است، به زودی متوجه می شود که مسافرانش برنامه های خاص خود را برای او دارند.  تشنگی سیری ناپذیر برای خون. هنگامی که شب او از کنترل خارج می شود، بنی در میانه یک جنگ مخفیانه قرار می گیرد که قبایل رقیب خون آشام ها را در مقابل محافظان جهان بشری به رهبری برادرش قرار می دهد، که برای بازگرداندن آنها دست از کار نمی کشد. به سایه ها با نزدیک شدن به طلوع خورشید، بنی مجبور می شود اگر می خواهد زنده بماند و شهر فرشتگان را نجات دهد، بین ترس و وسوسه یکی را انتخاب کند.

To earn some extra cash, quirky college student Benny (Jorge Lendeborg, Jr.) moonlights as a chauffeur for one night. His task: drive two mysterious young women (Debby Ryan and Lucy Fry) around Los Angeles for a night of party hopping. Taken captive by his clients’ charm, he soon learns that his passengers have their own plans for him – and an insatiable thirst for blood. As his night spins out of control, Benny is thrust into the middle of a clandestine war that pits rival tribes of vampires against the protectors of the human world, led by his brother (Raúl Castillo), who will stop at nothing to send them back into the shadows. With sunrise fast approaching, Benny is forced to choose between fear and temptation if he wants to stay alive and save the City of Angels.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید