قاتلی معروف به هالیدی همچنان به دنبال خانواده جنایتکار فالکون است در حالی که طبقه جدیدی از جنایتکاران با لباس در شهر گاتهام ظهور می کند. بتمن گمان می کند که متحد سابق او ممکن است قاتل سریالی باشد…

The killer known as Holiday continues to stalk the Falcone crime family while a new class of costumed criminal rises in Gotham City. Batman suspects that a former ally might be the serial killer.