دانلود زیرنویس فارسی سریال سه درصد (3%). جهانی که به پیشرفت و ویرانی تقسیم شده است. پیوند بین دو طرف – فراساحل و داخلی – یک سیستم سختگیرانه و پر زحمت است به نام The Process. هر کس در داخل کشور این شانس را دارد که از طریق The Process برای زندگی بهتر در Offshore زندگی کند. اما تنها 3 درصد از آن عبور می کنند.

A world divided into progress and devastation. The link between the two sides – Offshore and Inland – is a rigorous and painstaking system called The Process. Everyone in Inland has a chance to go through The Process to live a better life in Offshore. But only 3% make it through.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید