دانلود زیرنویس فارسی سریال ۹-۱-۱: تک ستاره (9-1-1: Lone Star). هنگامی که تقریباً تمام خدمه خانه آتش نشانی 126 در آستین، تگزاس، در یک انفجار انبار کود در حین آتش سوزی از بین می روند، به اوون استرند از NYFD دستور داده می شود تا با توجه به خدمه متنوع تر، آن را بازسازی کند. دولت به طور معمول برای تشویق شناخته شده است. استرند با وجود بیماری سرطان در مراحل اولیه و مشکلات جدی پسرش، تصمیم می گیرد این پست را بپذیرد…

When almost the entire crew of Fire House 126 in Austin, Texas, is wiped out in a fertilizer storage explosion during a fire, Owen Strand of the NYFD is offered the command of the station to rebuild it with an eye for a more diverse crew than the state is typically known to encourage. Despite his early-stage cancer condition and his son’s own serious troubles, Strand decides to accept the post. With his sophistication and his ideals in play, Strand assembles a seemingly motley crew of firefighters to handle the various emergencies in his operating area while living with the idiosyncrasies that go with Texas.