دانلود زیرنویس فارسی سریال ادیسه کره‌ای (A Korean Odyssey). در سال 2017، سون اوه گونگ و ما وانگ با یکدیگر در تضاد هستند و به دنبال نور واقعی در دنیای تاریکی می گردند که در آن بدی ها در همه جا وجود دارند.

In 2017, Son Oh Gong and Ma Wang are in conflict with each other and they look for a true light in a dark world where evils exists everywhere.