دانلود زیرنویس فارسی سریال وقت ماجراجویی:سرزمین‌های دوردست (Adventure Time: Distant Lands). Adventure Time دنباله ای با ماجراهای جدید در سراسر جهان های دیگر دارد.

Adventure Time has a sequel with new adventures around other worlds.