دانلود زیرنویس فارسی سریال آکوداما درایو (Akudama Drive). مدت ها پیش، جنگی در ژاپن آغاز شد که کانتو را در مقابل کانسای قرار داد و کشور را تقسیم کرد. کانسای به کانتو وابسته شد، اما به تدریج پلیس و دولت کنترل کانسای را به مجرمانی معروف به آکوداما از دست دادند.

Long ago, a war broke out in Japan that pitted Kantou against Kansai and divided the country. Kansai became dependent on Kantou, but slowly the police and government began losing control of Kansai to criminals known as Akudama.