دانلود زیرنویس فارسی سریال جهان های بیگانه (Alien Worlds). این مجموعه با بکارگیری قوانین حیات روی زمین برای بقیه کهکشان، حقایق علمی و داستان های تخیلی را برای تصور حیات بیگانه در سیارات دیگر ترکیب می کند.

Applying the laws of life on Earth to rest of the galaxy, this series blends science facts and fiction to imagine alien life on other planets.