دانلود زیرنویس فارسی سریال باپتیست (Baptiste). جولین باپتیست، کارآگاه بازنشسته پلیس مرکوریال در پرونده های افراد گمشده متخصص است.

Mercurial retired police detective Julien Baptiste specializes in missing persons cases.