دانلود زیرنویس فارسی سریال شهر خرس (Beartown). هاکی آخرین چراغ امید در بیر تاون است و مسئولیت آن بار سنگینی است. روز مسابقه نیمه نهایی نیز کاتالیزور یک عمل خشونت آمیز است که یک دختر جوان را آسیب دیده و یک شهر را در آشفتگی قرار می دهد.

Hockey is the last beacon of hope in Beartown and being responsible for it is a heavy burden. The day of the semi-final match is also the catalyst for a violent act that will leave a young girl traumatized and a town in turmoil.