دانلود زیرنویس فارسی سریال از ما بهتران (Better Than Us). در سال 2029، ربات‌ها به بخشی عادی از زندگی انسان تبدیل شده‌اند – آنها به تربیت کودکان، کار به عنوان راننده شخصی، نگهبان امنیتی و عاشقان کمک می‌کنند. برای اکثر مردم، “ربات ها” فقط ماشین های بی روحی هستند که کارهای معمولی را انجام می دهند، اما آنها همچنین قادر به احساسات هستند.

In 2029, robots have become an ordinary part of human life – they help raise children, work as personal drivers, security guards, and lovers. For most people, “Bots” are just soulless machines that perform routine work, but they also become capable of emotions. A group of rebels, “The Liquidators,” reject life with the bots – and are ready to shed human blood in their war against the machines.