دانلود زیرنویس فارسی سریال دنیای شجاع جدید (Brave New World). در مدینه فاضله ای که کمال آن در گرو کنترل تک همسری و حریم خصوصی است، اعضای گروه شروع به زیر سوال بردن قوانین می کنند و جامعه رژیم خود را در مسیر برخورد با عشق ممنوع و انقلاب قرار می دهند.

In a utopia whose perfection hinges upon control of monogamy and privacy, members of the collective begin to question the rules, putting their regimented society on a collision course with forbidden love and revolution.