دانلود زیرنویس فارسی سریال سلول‌ها مشغول کار (Cells at Work!). بدن انسان از حدود 37 تریلیون سلول تشکیل شده است. این سلول ها هر روز در دنیایی که بدن شماست به سختی کار می کنند. از حامل اکسیژن گلبول‌های قرمز گرفته تا باکتری‌هایی که با گلبول‌های سفید می‌جنگند، با قهرمان‌های ناشناس و درامی که در درون شما رخ می‌دهد، آشنا شوید.

The human body consists of approximately 37 trillion cells. These cells are hard at work every day within a world that is your body. From the oxygen carrying Red Blood Cells to the bacteria fighting White Blood Cells, Get to know the unsung heroes and the drama that unfolds inside of you.