دانلود زیرنویس فارسی سریال بوی توت‌فرنگی (Çilek Kokusu). دختری سخت کوش و پسری بی پروا.. با وجود تفاوت های عمده، سرنوشت از سوی دیگر نقشه های دیگری برای آنها دارد.

A hardworking girl and a reckless boy.. Although their major differences, fate on the other hand has other plans for them.