دانلود زیرنویس فارسی سریال جنایی: فرانسه (Criminal: France). اسرار آشکار می شوند و کل پرونده ها در داخل یک اتاق مصاحبه پلیس در پاریس، جایی که مظنونان و بازرسان در یک رقص پیچیده با هم روبرو می شوند، آشکار می شود.

Secrets emerge and entire cases unravel inside a police interview room in Paris, where suspects and investigators face off in an intricate dance.