دانلود زیرنویس فارسی سریال دولت پنهان (Deep State). مکس ایستون، یک عامل بازنشسته سرویس مخفی و عضو تیم نخبه بریتانیا/آمریکا به نام The Section به میدان بازمی گردد تا سعی کند برنامه موشکی ایران را متوقف کند. موقعیت توسط پسر جدا شده مکس، هری، پیچیده می شود، که پدرش را به دنیای جاسوسی تعقیب کرده است و با شروع سریال ممکن است در حین انجام وظیفه مرده باشد.

Max Easton, a retired Secret Service operative and member of elite British/America team called The Section is coaxed back into the field to try to shut down an Iranian missile program. The situation is complicated by Max’s estranged son, Harry, who has followed his father into the espionage world and as the series opens may have died in the line of duty.