دانلود زیرنویس فارسی سریال بازمانده برگزیده: ۶۰ روز (Designated Survivor: 60 Days). پارک مو جین استاد سابق شیمی است و اکنون وزیر محیط زیست است. او جاه طلبی، باورهای شخصی یا حس سیاسی ندارد. یک روز کابینه در مجلس شورای ملی برای سخنرانی رئیس جمهور جمع می شود. یک حمله تروریستی رخ می دهد و بسیاری از مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و وزرا کشته می شوند…

Park Mu Jin is a former professor of chemistry and now holds the Minister of Environment position. He doesn’t have ambition, personal beliefs or political sense. One day, the cabinet is gathered in the National Assembly for the president’s address. A terror attack takes place, killing many government officials, including the President and ministers. Park Mu Jin is the highest ranking government official left alive. He doesn’t want the position, but he must sit as the acting president for 60 days. Park Mu Jin chases after the person or group responsible for the attack as he grows as a national leader.