دانلود زیرنویس فارسی سریال به ج… آپارتمان ۲۳ اعتماد نکنید (Don’t Trust the B—- in Apartment 23). جون به شهر نیویورک نقل مکان می کند تا شغل رویایی خود را در یک شرکت وام مسکن که با آپارتمان خود همراه است، دنبال کند. با این حال، شرکت در روز اول او تعطیل می شود و آپارتمان گرفته می شود. جون با کلویی که یک دختر مخالف و همه جانبه مهمانی است نقل مکان می کند، . در ابتدا با هم کنار نمی آیند. ولی وقتی تلاش های کلویی برای فریب دادن ژوئن نتیجه معکوس می دهد، آنها در نهایت دوست می شوند…

June moves to New York City to pursue her dream job at a mortgage company, which comes with its own apartment. However, the company is shut down on her first day and the apartment is taken away. June moves in with Chloe, who is a con-artist and all-round party girl. At first, they don’t get along. When Chloe’s attempts to con June backfire, they end up becoming friends.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید