دانلود زیرنویس فارسی سریال جزم اژدها (Dragon’s Dogma). اتان قصد دارد اژدهایی را که قلبش را گرفته بود شکست دهد، اما با هر شیطانی که می‌جنگد، انسانیت خود را بیشتر از دست می‌دهد.

Ethan sets out to vanquish the Dragon that took his heart, but with every demon he battles, he loses more of his humanity.