دانلود زیرنویس فارسی سریال نیروی اتش (Fire Force). دنیایی که می شناسیم دیگر نیست. پدیده ای مرموز حق داشتن یک زندگی آرام، همراه با امید و رویا را از بشریت سلب کرد. این طاعون به نام احتراق خود به خود انسان شناخته می شود و افراد را به طور تصادفی به موجوداتی بی فکر به نام دوزخی تبدیل می کند که سرنوشتی بدتر از مرگ دارد و باعث رنج های غیرقابل تصور می شود…

The world we know is no more. A mysterious phenomenon stripped the humanity of the right to have a quiet life, with hopes and dreams. This plague is known as Spontaneous Human Combustion and turns people randomly into mindless creatures known as Infernals, which is the fate worse than death and causes one sufferings unimaginable. However, there are people that can control this cursed power and become pyrokinetics, who can manipulate the power of flame. To solve the mystery and cure the humanity, the Fire Defense Agency, Tokyo Army and The Holy Sol Temple form The Special Fire Force, also nicknamed Blue Stripes. Will the Special Fire Force solve the mystery and save the humanity from its new curse?