دانلود زیرنویس فارسی سریال مهار آزاد (Free Rein). زوئی پانزده ساله آمریکایی تابستان را در جزیره ای در سواحل بریتانیا می گذراند، جایی که مادرش در جوانی در آنجا زندگی می کرد و به دیدار پدربزرگ بریتانیایی اش می رفت. در آنجا زوئی با اسبی مرموز، وحشی و زیبا پیوند خاصی برقرار می کند. او همچنین با پسران و دزدان اسب مبارزه می کند.

Fifteen-year-old American Zoe spends the summer on an island off the coast of the United Kingdom, which was where her mother lived when she was young, visiting her British grandfather. There Zoe creates a special bond with a mysterious, wild, and beautiful horse. She also struggles with boys and horse thieves.