دانلود زیرنویس فارسی سریال از جانب (From). FROM رمز و راز یک شهر کابوس‌آمیز در آمریکای مرکزی را آشکار می‌کند که همه کسانی را که وارد می‌شوند به دام می‌اندازد. از آنجایی که ساکنان ناخواسته برای حفظ احساس عادی بودن و جستجوی راهی برای خروج می جنگند، باید از تهدیدات جنگل اطراف نیز جان سالم به در ببرند. از جمله موجودات وحشتناکی که هنگام غروب خورشید بیرون می آیند.

FROM unravels the mystery of a nightmarish town in middle America that traps all those who enter. As the unwilling residents fight to keep a sense of normalcy and search for a way out, they must also survive the threats of the surrounding forest; including the terrifying creatures that come out when the sun goes down.