دانلود زیرنویس فارسی سریال فرونترا ورد (Frontera Verde). هنگامی که یک کارآگاه جوان ساکن بوگوتا برای بررسی چهار زن کشی به جنگل کشیده می شود، جادو، نقشه شیطانی و منشاء واقعی خود را کشف می کند.

When a young Bogotá-based detective gets drawn into the jungle to investigate four femicides, she uncovers magic, an evil plot and her own true origins.