دانلود زیرنویس فارسی سریال شاد (Happyish). در روز تولدش، تام پین هدیه بی اهمیتی و همچنین یک رئیس جدید دریافت می کند. او مشکوک است که قرص های ED او با داروهای ضد افسردگی او تداخل دارند و او را نه خوشحال می کنند و نه … خوشحالی. در فرهنگی که به جوانان احترام می گذارد – فرهنگی که او به ایجاد آن کمک کرد – تام باید بفهمد که اکنون که در نیمه راه مرگ است و هیچ کس به فکر او اهمیت نمی دهد، هدفش چیست..

On his birthday, Thom Payne gets the gift of insignificance and also a new boss. He suspects his ED pills are interfering with his anti-depressants, leaving him with neither happiness nor… happiness. In a culture that reveres youth – a culture he helped create – Thom needs to figure out what his purpose is now that he’s halfway to death and nobody cares what he thinks. Because in a world where any Kardashian is trending up, perhaps the wise among us would heartily embrace trending down.