دانلود زیرنویس فارسی سریال هارو (Harrow). دکتر دانیل هارو یک پزشک قانونی معمولی نیست. درخشان غیر متعارف. و یک قاتل؟ بی اعتنایی کامل هارو به اقتدار و همدلی بی پایان او با مرده ها به او کمک می کند حتی عجیب ترین موارد را حل کند. او رانده می شود تا به قربانیان صدایی بدهد، و هر قانون را برای رسیدن به حقیقت آنچه برای آنها اتفاق افتاده است منحرف می کند…

Dr. Daniel Harrow is no ordinary forensic pathologist. Brilliant. Unorthodox. And a murderer? Harrow’s total disregard for authority and his unfailing empathy for the dead help him solve even the most bizarre of cases. He is driven to give victims a voice, and will bend every rule to get to the truth of what happened to them. But when a terrible secret from his own past threatens his family, his career, and himself, Harrow needs all his wit, wile, and forensic genius not to solve a crime, but to keep it buried.