دانلود زیرنویس فارسی سریال هاواردز اند (Howards End). تقسیمات اجتماعی و طبقاتی در اوایل قرن بیستم انگلستان از طریق تلاقی سه خانواده – ویلکاکسهای ثروتمند، شلگلهای ملایم و آرمانگرا و باستهای طبقه متوسط ​​پایین.

The social and class divisions in early 20th century England through the intersection of three families – the wealthy Wilcoxes, the gentle and idealistic Schlegels and the lower-middle class Basts.