دانلود زیرنویس فارسی سریال پاندای کونگ فو کار: پنجه های سرنوشت (Kung Fu Panda: The Paws of Destiny). به عنوان استاد اژدها، پو سهم نسبتاً زیادی از چالش های حماسی خود را تحمل کرده است، اما هیچ چیز نتوانست او را برای بزرگترین چالش خود آماده کند – به عنوان یک معلم کونگ فو برای گروهی از بچه های پرخاشگر از دهکده پاندا که با انرژی چی مرموز و قدرتمند آغشته شده اند…

As the Dragon Master, Po has endured his fair share of epic challenges but nothing could prepare him for his greatest one yet-as a Kung Fu teacher to a group of rambunctious kids from Panda Village who have been imbued with a mysterious and powerful chi energy. Together they embark on amazing adventures, battle ferocious villains, and become legends.