دانلود زیرنویس فارسی سریال لوکا: سرآغاز (L.U.C.A.: The Beginning). “LUCA” (آخرین اجداد مشترک جهانی) بر اساس گزاره چارلز داروین است که همه گونه های حیات در طول زمان از اجداد مشترک منشاء گرفته اند.

“LUCA” (Last Universal Common Ancestor) is based on Charles Darwin’s proposition that all species of life have descended over time from common ancestors.