دانلود زیرنویس فارسی سریال سرزمین درخشان (Land of the Lustrous). در آینده‌ای دور، شکل جدیدی از زندگی جاودانه و بدون جنسیت به نام جواهر بر روی زمین پراکنده خواهد شد. 28 جم باید با قمری ها مبارزه کنند که مرتباً به آنها حمله می کنند تا آنها را ربوده و آنها را به تزئینات تبدیل کنند. به هر Gem نقشی مانند یک جنگنده یا یک پزشک اختصاص داده شده است…

In the distant future, a new immortal and genderless life form called Gems populate the Earth. The 28 Gems must fight against the Lunarians, who attack them regularly to abduct them and to turn them into decorations. Each Gem is assigned a role, such as a fighter or a medic. Being only 300 years old, Phosphophyllite is the youngest of the Gems and has no assignment yet. They want to help to fight the Moon Dwellers, but are too weak and brittle for battle. One day the master of Gems, Kongou (Adamantine), assigns them the task of creating a natural history encyclopedia.