دانلود زیرنویس فارسی سریال نظم و قانون: واحد قربانیان ویژه (Law & Order: Special Victims Unit). در نظام عدالت کیفری، جرایم مبتنی بر جنسی به ویژه شنیع تلقی می شوند. در شهر نیویورک، کارآگاهان متعهدی که به بررسی این جنایات شرور می پردازند، اعضای یک تیم نخبه به نام واحد قربانیان ویژه هستند. اینها داستانهای آنهاست.

In the criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. In New York City, the dedicated detectives who investigate these vicious felonies are members of an elite squad known as the Special Victims Unit. These are their stories.