دانلود زیرنویس فارسی سریال فروپاشی (L’Effondrement). اگر فردا نظام فرو بریزد، چه بر سر کره زمین و جامعه ما می آید. چه اصولی بر شرایط عادی جدید حاکم بود: همبستگی، برابری یا بقا. آیا این پایان بشریت خواهد بود، یا شاید فرصتی برای تغییر و کنار گذاشتن جامعه صنعتی که به نظر می رسد به حد نهایی رسیده است.

What would happen to the planet and our society if the system collapsed tomorrow. What principles governed the new normal: solidarity, equality or survival. Would it be the end of Humanity, or perhaps an opportunity to change and shelve an industrial society that seems to have reached the limit.