دانلود زیرنویس فارسی سریال به من دروغ بگو (Lie to Me). دکتر کال لایتمن یک دوره زبان بدن تدریس می کند و با بهره برداری از آن ثروت صادقانه ای به دست می آورد. او توسط مقامات دولتی مختلف در تحقیقات مختلف به کار گرفته می شود، زمانی که پلیس و غیره موفق به انجام کارهای بیشتر نمی شود. بنابراین او می تواند تیمی را برای خود تشکیل دهد که مانند مشتریان و دیگران مجبور است بازی های ذهنی او را تحمل کند.

Dr. Cal Lightman teaches a course in body language and makes an honest fortune exploiting it. He’s employed by various public authorities in various investigations, doing more when the police etc. fail to go the extra mile. So he can afford to constitute a team of his own, which like clients and others has to put up with his mind-games.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید