دانلود زیرنویس فارسی سریال زندگی (Life). خدمه افسانه ای بی بی سی دیوید آتنبرو در 10 قسمت حیات وحش را در سراسر سیاره زمین توضیح می دهد و نشان می دهد. اولی مروری بر چالش‌های پیش روی زندگی است، بقیه به شکار، اعماق دریا و گروه‌های مختلف تکاملی اصلی موجودات اختصاص دارد: گیاهان، نخستی‌ها و بخش‌های بزرگ دیگر مهره‌داران و بی مهرگان.

David Attenborough ‘s legendary BBC crew explains and shows wildlife all over planet earth in 10 episodes. The first is an overview of the challenges facing life, the others are dedicated to hunting, the deep sea and various major evolutionary groups of creatures: plants, primates and other large sections of other vertebrates and invertebrates.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید