دانلود زیرنویس فارسی سریال با عشق، ویکتور (Love, Victor). عشق، ویکتور ویکتور، دانش آموز جدید دبیرستان کریک وود را در سفر خود برای کشف خود، مواجهه با چالش هایی در خانه، تطبیق با شهر جدید و مبارزه با گرایش خود دنبال می کند. وقتی همه چیز خیلی زیاد به نظر می رسد، او به سراغ سایمون می رود تا به او کمک کند تا در فراز و نشیب های دبیرستان حرکت کند.

Love, Victor follows Victor, a new student at Creekwood High School on his own journey of self-discovery, facing challenges at home, adjusting to a new city, and struggling with his orientation. When it all seems too much, he reaches out to Simon to help him navigate the ups and downs of high school.