دانلود زیرنویس فارسی سریال دادستان نظامی دو بائه من (Military Prosecutor Do Bae Man). Do Bae Man دادستان نظامی شد تا به موفقیت و ثروت دست یابد. شغل او فقط وسیله ای برای موفقیت اوست و مشتاقانه منتظر استعفای شغلش به عنوان دادستان نظامی است. چا وو این از یک خانواده ثروتمند چابول است و به عنوان دادستان نظامی تازه کار کار می کند…

Do Bae Man became a military prosecutor to find success and wealth. His job is just a means for him to find success and he looks forward to quitting his job as a military prosecutor. Cha Woo In comes from a wealthy chaebol family and she works as rookie military prosecutor. She is confident and does not fear powerful people. She has excellent investigation skills for someone her age. Cha Woo In also became a military prosecutor to seek revenge. Do Bae Man and Cha Woo In begin to work together as they break down evils in the military. During this time, Do Bae Man grows into a real military prosecutor.