دانلود زیرنویس فارسی سریال کشور من: عصر جدید (My Country: The New Age). سئو هوی یک جنگجو است. پدرش سئو ژئوم یک فرمانده معروف است. Seo Hwi در مورد بی عدالتی سازش نمی کند. زندگی او به یک وجود جهنمی تبدیل می شود، اما او هنوز لبخندی بر لب دارد. نام سون هو شخصیتی باهوش و با استعداد است. از آنجایی که مادرش در پایین‌ترین طبقه به دنیا آمده است، نام سون هو مورد تحقیر دیگران قرار می‌گیرد..

Seo Hwi is a warrior. His father Seo Geom is a famous commander. Seo Hwi does not compromise when it comes to injustice. His life devolves into a hellish existence, but he still holds a smile. Nam Sun Ho is smart and a talented figure. Because his mother was born into the lowest class, Nam Sun Ho is looked down upon by other people. He wants to pass the military service examination. Due to a corruption scandal involving his father, Nam Sun Ho loses his dream. Making things worse, he comes into conflict with Seo Hwi over a misunderstanding.