دانلود زیرنویس فارسی سریال آقای من (My Mister). مردی در 40 سالگی وزن زندگی را تحمل می کند. یک زن در 20 سالگی تجربیات مختلفی را پشت سر می گذارد، اما در عین حال وزن زندگی خود را نیز تحمل می کند. زن و مرد دور هم جمع می شوند تا به هم کمک کنند.

A man in his 40’s withstands the weight of life. A woman in her 20’s goes through different experiences, but also withstands the weight of her life. The man and woman get together to help each other.