دانلود زیرنویس فارسی سریال انگل: قاعده کلی (Parasyte: The Maxim). ایزومی شینیچی 16 ساله با مادر و پدرش در محله ای آرام در توکیو زندگی می کند. یک شب، بیگانگان کرم مانندی به نام Parasytes به زمین حمله می کنند و با ورود از گوش یا بینی، مغز میزبان انسان ها را تسخیر می کنند. یکی از انگل‌ها هنگام خواب سعی می‌کند به داخل گوش شینیچی بخزد، اما از آنجایی که هدفون به سر دارد، شکست می‌خورد و به جای آن با سوراخ کردن در بازویش وارد بدنش می‌شود و…

The 16-year-old Izumi Shinichi lives with his mother and father in a quiet neighborhood in Tokyo. One night, worm-like aliens called Parasytes invade Earth, taking over the brains of human hosts by entering through their ears or noses. One Parasyte attempts to crawl into Shinichi’s ear while he sleeps, but fails since he is wearing headphones, and enters his body by burrowing into his arm instead, taking over his right hand and is named Migi. Because Shinichi was able to prevent Migi from traveling further up into his brain, both beings retain their separate intellect and personality. As the duo encounter other Parasytes, they capitalize on their strange situation and gradually form a strong bond, working together to survive. This gives them an edge in battling other Parasytes, who frequently attack the pair upon realization that Shinichi’s human brain is still intact. Shinichi feels compelled to fight other Parasytes, who devour humans as food, while enlisting Migi’s help.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید