دانلود زیرنویس فارسی سریال تکه های او (Pieces of Her). وقتی یک سفر بعد از ظهر شنبه به مرکز خرید با مادرش ناگهان به خشونت کشیده می شود، تصور یک زن جوان سرگردان از مادرش برای همیشه تغییر می کند. همانطور که چهره های مربوط به گذشته مادرش دوباره ظاهر می شوند، او مجبور می شود فرار کند و در آن سفر شروع به جمع آوری حقیقت هویت قبلی مادرش می کند و رازهای کودکی او را فاش می کند.

When a Saturday afternoon trip to the mall with her mother suddenly explodes into violence, an adrift young woman’s conception of her mother is forever changed. As figures from her mother’s past start to resurface, she is forced to go on the run and on that journey, begins to piece together the truth of her mother’s previous identity and uncovers secrets of her childhood.