دانلود زیرنویس فارسی سریال ری: کریترز (Re: Creators). مردم داستان های زیادی خلق کرده اند. شادی، غم، خشم، احساسات عمیق. داستان ها احساسات را تحریک می کنند و مجذوب خود می کنند. با این حال، آن احساسات چیزی بیش از احساسات یک تماشاگر نیست. چه می شد اگر شخصیت های داستان ها اراده خودشان را داشتند…

People have created many stories. Joy, sadness, anger, deep emotion.Stories stir up emotion and captivate. However, those emotions are nothing more than the feelings of a spectator. What if the characters in the stories had their own will. In their eyes, are we, the creators of the stories, like gods? Revolution for our world.Punishment for the land of the gods. Re:CREATORS. Everyone becomes a Creator.