دانلود زیرنویس فارسی سریال رم (Rome). در این درام تاریخی بریتانیایی، گذار پرتلاطم از جمهوری روم به امپراتوری استبدادی، که تاریخ جهان را از طریق جنگ های داخلی و جنگ های فتح تغییر داد، هم از دیدگاه اشرافی ژولیوس سزار، خانواده او، جانشین خوانده او اکتاویان آگوستوس و آنها ترسیم شده است. متحدان و مخالفان سیاسی، و از دیدگاه سیاسی ساده لوحانه چند رومی معمولی، به ویژه سربازان لوسیوس وورنوس و تیتوس پولو و خانواده هایشان.

In this British historical drama, the turbulent transition from Roman republic to autocratic empire, which changed world history through civil war and wars of conquest, is sketched both from the aristocratic viewpoint of Julius Caesar, his family, his adopted successor Octavian Augustus, and their political allies and adversaries, and from the politically naive viewpoint of a few ordinary Romans, notably the soldiers Lucius Vorenus and Titus Pullo and their families.