دانلود زیرنویس فارسی سریال هفت قیچی (Scissor Seven). یک آرایشگر قیچی به دست، شبه قاتل، که به دنبال بازیابی خاطراتش است، درگیر مبارزه برای قدرت در میان دو جناح متخاصم می شود.

Seeking to recover his memories, a scissor-wielding hairdresser, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among two feuding factions.