دانلود زیرنویس فارسی سریال اسکوبی دو: حدس بزن کیه؟ (Scooby-Doo and Guess Who?). Scooby-Doo و باند Mystery Inc. رازهای بیشتری را با هم حل می کنند، هر بار با یک مهمان مشهور زنده، متأخر یا خیالی.

Scooby-Doo and the Mystery Inc. gang solve more mysteries together, each time with a different living, late or fictional celebrity guest.