دانلود زیرنویس فارسی سریال سایرن (Siren). آژیر ما را به داخل بریستول کوو می برد – شهری ساحلی که به خاطر افسانه ای که زمانی خانه پری های دریایی بود، شهرت داشت. هنگامی که ورود یک دختر مرموز این فولکلور را بیش از حد واقعی ثابت می کند، نبرد بین انسان و دریا به سمتی بسیار شرورانه تبدیل می شود زیرا این موجودات درنده برای بازپس گیری حق خود به اقیانوس باز می گردند.

Siren takes us inside Bristol Cove – a coastal town known for its legend of once being home to mermaids. When the arrival of a mysterious girl proves this folklore all too true, the battle between man and sea takes a very vicious turn as these predatory beings return to reclaim their right to the ocean.