دانلود زیرنویس فارسی سریال اسپارتاکوس (Spartacus). الهام بخش این سریال اسپارتاکوس گلادیاتور تراسیایی است که قیام بردگان را علیه جمهوری روم رهبری کرد. تراسیایی ها توسط کلودیوس گلابر متقاعد شده بودند که به عنوان نیروهای کمکی در لژیون های رومی در لشکرکشی علیه گته ها که اغلب سرزمین های تراکیا را غارت می کردند، خدمت کنند. با این حال، پس از اینکه گلابر از معامله خودداری کرد و توجه خود را از گتاها برای حمله به میتریداتس در آسیای صغیر تغییر داد، تراکیاها احساس خیانت و شورش می کنند..

The inspiration behind this series is the Thracian Gladiator Spartacus, who led a slave uprising against the Roman Republic. The Thracians had been persuaded by Claudius Glaber to serve as auxiliaries in the Roman legions in a campaign against the Getae, who had often plundered Thracian lands. However after Glaber reneges on the deal and switches his attentions from the Getae to attack Mithridates in Asia Minor, the Thracians feel betrayed and mutiny. Captured by Glaber, Spartacus is condemned to death as a Gladiator, whilst his wife Sura is condemned to slavery. Spartacus, however, proves to be a formidable gladiator, and defeats the four gladiators tasked with executing him. He becomes a favorite of the crowd, leading Senator Albinius to commute his death sentence to a life of slavery. Spartacus is purchased by Batiatus for gladiator training, who promises to help him find Sura if he proves himself in training. As the series develops, the story follows the betrayals and machinations of Roman life and a tale of one man’s heroic quest for vengeance.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید