دانلود زیرنویس فارسی سریال داستان‌هایی از لوپ (Tales from the Loop). در زیر یک شهر کوچک، The Loop، یک مرکز تحقیقات علمی وجود دارد. مردم شهر در نهایت یک نسخه تغییر یافته از واقعیت را تجربه می کنند، جایی که چیزهای غیرممکن ممکن می شوند. هر قسمت یک شهرنشین یا گروه خاصی از مردم شهر و تجربیات آنها با The Loop را دنبال می کند.

Beneath a small town exists The Loop, a scientific research facility. The townspeople end up experiencing an altered version of reality, where impossible things become possible. Each episode follows one townsperson, or a particular group of townspeople, and their experiences with The Loop.