دانلود زیرنویس فارسی سریال نمایش دهه ۷۰ (That ’70s Show). اریک فورمن یک دانش آموز معمولی دبیرستانی است که در سال 1976 در ویسکانسین با خانواده و دوستانش بزرگ می شود. آنها با هم همان شادی ها و غم هایی را دارند که تقریباً هر نوجوانی در دوران بزرگ شدن دارد. این نمایش بسیاری از نگرش ها، رویدادها و مدهای دهه 70 را به همراه کسانی که در آن زمان بزرگ شدند، تقلید کرد.

Eric Forman is a typical high school student growing up in Wisconsin in 1976 with his family and his friends. Together, they have the same kind of joys and sorrows that just about every teenager has while growing up. This show parodied many of the attitudes, events and fads of the 70s, along with those who grew up at the time.